Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Enrajolador.


mo023

mo061

Enrajolador.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs de revestiment de terres i escales amb peces rígides de terratzo, de material ceràmic i de pedra natural.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

 • No es treballarà d'esquena als buits.

Trepitjades sobre objectes.

Trepitjades sobre objectes.

 • La zona de treball es mantindrà neta de retalls de rajoles.

Xoc contra objectes immòbils.

Xoc contra objectes immòbils.

 • Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels paraments verticals i horitzontals.

Sobreesforç.

Sobreesforç.

 • Els enrajoladors utilitzaran genolleres encoixinades.

 • S'evitarà realitzar la mescla dels productes de forma manual.

 • S'evitarà manipular diverses rajoles simultàniament.

Exposició a substàncies nocives.

Exposició a substàncies nocives.

 • S'evitarà el contacte directe de la pell amb les coles, els adhesius i els dissolvents.

Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.

Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.

 • S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.

Exposició a agents químics.

Exposició a agents químics.

 • En espais tancats amb falta de ventilació natural, s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones de tall de materials ceràmics, per extreure la pols, com a les zones de treball en contacte amb productes que contenen substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per extreure els vapors.

 • S'evitarà l'ús de materials en pols, tals com ciment o additius, en zones de forts corrents d'aire.

 • El contingut dels envasos amb productes en pols s'abocarà des de poca altura.

Exposició a agents físics.

Exposició a agents físics.

 • Els enrajoladors utilitzaran la maça de goma per copejar les rajoles en la seva col·locació, en lloc d'utilitzar les mans.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Roba de protecció.

 • Faixa de protecció lumbar.

 • Parell de genolleres.

 • Careta autofiltrant.

 • Sistema anticaigudes.

 • Bossa portaeines.

 • Protector de mans per punter.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali