Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Mà d'obra en general

 

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

 • En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran plataformes de treball en substitució de les escales.

 • En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides improvisades amb elements tals com bidons, caixes o revoltons.

 • S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura sobre una plataforma de treball sense baranes contra caigudes d'altura.

 • S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors.

 • No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

 • La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles.

 • Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran de forma adequada i fora dels llocs de pas.

 • A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació adequat.

Caiguda d'objectes despresos.

Caiguda d'objectes despresos.

 • Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues, es comprovarà que els elements d'hissat són adequats per al pes a suportar.

 • S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc de caiguda de materials.

 • S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i s'evitarà la permanència sota plataformes de bastides.

 • Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les bastides ni de les plataformes de treball.

Trepitjades sobre objectes.

Trepitjades sobre objectes.

 • La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.

Xoc contra objectes mòbils.

Xoc contra objectes mòbils.

 • Els treballadors romandran allunyats de la zona del recorregut de la plataforma del muntacàrregues.

 • S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils de les quals, peces o tubs puguin envair altres zones de treball.

Cop i tall per objectes o eines.

Cop i tall per objectes o eines.

 • No es transportaran eines punxants o tallants ni a les mans ni a les butxaques.

 • S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de recipients i envasos.

Sobreesforç.

Sobreesforç.

 • S'evitaran postures forçades i inadequades.

 • Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència es transportaran utilitzant mitjans mecànics.

 • Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la manipulació de peces pesades.

 • Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició dreta pegant-ho al cos.

 • S'interrompran els processos de llarga durada que requereixin moviments repetits.

Exposició a temperatures ambientals extremes.

Exposició a temperatures ambientals extremes.

 • En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició perllongada a les altes temperatures a l'estiu i a les baixes temperatures a l'hivern.

 • En els treballs exposats a temperatures ambientals extremes, el treballador s'aplicarà crema protectora, beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats més dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor.

Exposició a substàncies nocives.

Exposició a substàncies nocives.

 • No es treballarà en cap recinte confinat sense bona ventilació.

 • Se seguiran les instruccions del fabricant per a la utilització dels productes.

Incendi.

Incendi.

 • Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el risc d'incendi.

 • No es fumarà a la zona de treball.

Atropellament amb vehicles.

Atropellament amb vehicles.

 • Els operaris no se situaran a les proximitats de les màquines durant el seu treball, especialment durant les maniobres de marxa cap enrere dels vehicles.

Exposició a agents psicosocials.

Exposició a agents psicosocials.

 • Es repartiran els treballs per activitats afins.

 • S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar el cavalcament entre els treballadors.

 • S'evitaran les conductes competitives entre treballadors.

 • S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del treball que han realitzat.

 • Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva tasca.

Derivat de les exigències del treball.

Derivat de les exigències del treball.

 • No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per evitar l'estrès.

 • Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en compte una part de la mateixa per a possibles imprevists.

 • El treballador no realitzarà activitats per les quals no estigui qualificat.

Personal.

Personal.

 • S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat.

 • S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que es poden trobar.

 • S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no usar els equips de protecció individual adequats.

 • Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el treball.

 • Es conscienciarà als treballadors sobre la seva responsabilitat en la seguretat dels seus companys.

Deficiència en les instal·lacions de neteja personal i de benestar de les obres.

Deficiència en les instal·lacions de neteja personal i de benestar de les obres.

 • Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc accessible per als treballadors.

 • La situació del material de primers auxilis serà estratègica per garantir una prestació ràpida i eficaç.

 • El material de primers auxilis serà revisat periòdicament.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali