Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.


mo123

Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs relacionats amb la posada en marxa d'instal·lacions, intervenint en diverses fases de l'obra i donant assistència tècnica a altres instal·lacions.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

 • Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es comprovarà que a la zona de treball no hi ha materials procedents de la realització de les regates.

Xoc contra objectes immòbils.

Xoc contra objectes immòbils.

 • S'il·luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra, les zones de centralització de comptadors i les derivacions individuals.

Projecció de fragments o partícules.

Projecció de fragments o partícules.

 • S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans de trepar els paraments.

Contacte elèctric.

Contacte elèctric.

 • S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides.

 • Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades.

Explosió.

Explosió.

 • No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes potencialment explosives.

Incendi.

Incendi.

 • Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels quadres elèctrics.

 • S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.

 • No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.

 • No es realitzaran empalmaments manuals.

 • Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Roba de protecció.

 • Bossa portaeines.

 • Sistema anticaigudes.

 • Protector de mans per punter.

 • Faixa de protecció lumbar.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali