Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Contra caigudes d'altura
Per al cos (vestuari de protecció)
Per al cap
Casc contra cops, resistent a baixa temperatura, fins a ...
Casc contra cops, resistent a la flama.
Casc contra cops, aïllant elèctric fins a una tensió de ...
Casc contra cops.
Casc de protecció, resistent a baixa temperatura, fins a...
Casc de protecció, resistent a alta temperatura, fins a ...
Casc de protecció, aïllant elèctric fins a una tensió de...
Casc de protecció, contra deformació lateral.
Casc de protecció, contra esquitxades de metall fos.
Casc de protecció.
Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de cor...
Per les mans i els braços
Per les vies respiratòries
Per a les oïdes
Per els ulls i la cara
Per els peus i les cames
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Fabricants
Suggeriments

50epc

Per al cap

Casc de protecció.

categoria II

CATEGORIA II

Per al cap

mt50epc020: Casc de protecció.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425


  • Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.


  • Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.


  • Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable


 • EN 397. Cascos de protección para la industria

 • UNE-EN 13087-7. Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama

Identificació del producte


  • S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:

  • Número de la norma europea: EN 397.

  • Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.

  • Any i trimestre de fabricació.

  • Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès.

  • Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés.

  • Abreviatures referents al material del casquet, conforme a la norma EN ISO 472.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali