Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Instal·lador d'aparells elevadors.


mo016

mo085

Instal·lador d'aparells elevadors.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs de muntatge d'aparells elevadors per a persones, vehicles i càrregues.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

 • Es procedirà al bloqueig mecànic de les portes d'accés de totes les plantes durant els treballs de col·locació d'aquestes.

 • S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, durant els treballs de muntatge i instal·lació.

 • S'instal·laran senyals de perill i de prohibició d'entrada sobre les portes o els buits que donen accés a la plataforma de treball.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

 • El recinte de l'aparell elevador romandrà lliure d'obstacles i de material sobrant, els quals s'aniran apilant de forma ordenada en cada planta, al costat de l'accés exterior, per a la seva posterior eliminació.

Caiguda d'objectes per desplom.

Caiguda d'objectes per desplom.

 • No es llançaran materials des de la plataforma de muntatge al buit de l'ascensor.

Caiguda d'objectes despresos.

Caiguda d'objectes despresos.

 • S'evitarà la permanència de persones a l'interior del buit de l'aparell elevador, sota la vertical de risc de caiguda de materials.

 • No es llançarà runa a l'interior del buit destinat a la instal·lació de l'aparell elevador.

Atrapament per objectes.

Atrapament per objectes.

 • Es respectarà la distància de seguretat entre el fossat de l'ascensor i la part inferior de la cabina.

 • Es respectarà la distància de seguretat entre el sostre del buit i la part superior de l'ascensor.

Sobreesforç.

Sobreesforç.

 • Les portes es transportaran utilitzant mitjans mecànics.

 • Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la distribució de les portes en les diferents plantes.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Roba de protecció.

 • Sistema anticaigudes.

 • Faixa de protecció lumbar.

 • Bossa portaeines.

 • Protector de mans per punter.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali