Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Encofrador.


mo042

mo044

mo089

mo091

Encofrador.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metàl·lics o d'altres materials, utilitzats per modelar el formigó i construir elements estructurals.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

 • L'ascens i el descens als encofrats es realitzarà a través d'escales manuals reglamentàries, plataformes elevadores o torres d'accés.

 • Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a encofrat.

 • No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

 • La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat necessàries per suportar els treballs que es realitzen sobre ella.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

 • Es caminarà cap endavant, recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, sobre els junts.

 • Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran ordenadament, una cop conclosos els treballs, per al seu transport.

Caiguda d'objectes per desplom.

Caiguda d'objectes per desplom.

 • No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones per a l'abocament dels enderrocs.

 • Els elements d'apuntalament seran revisats periòdicament.

 • S'assegurarà la vigilància, el control i la direcció per una persona competent de les operacions de muntatge i desmuntatge dels sistemes d'encofrat.

 • Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de les excavacions.

Trepitjades sobre objectes.

Trepitjades sobre objectes.

 • Es retirarà el material de rebuig i s'eliminaran els claus i les puntes existents en els taulers usats.

 • Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta mitjançant escombrada.

Cop i tall per objectes o eines.

Cop i tall per objectes o eines.

 • Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts amb humitat o amb incrustacions de puntes d'acer.

Exposició a substàncies nocives.

Exposició a substàncies nocives.

 • S'evitarà el contacte de la pell amb els productes desencofrants.

 • L'aplicació del desencofrant es realitzarà seguint les instruccions de la fitxa de seguretat del fabricant.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Roba de protecció.

 • Sistema anticaigudes.

 • Bossa portaeines.

 • Protector de mans per punter.

 • Faixa de protecció lumbar.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali