Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Metxer.


mo002

Metxer.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs de control perquè la perforació s'executi segons projecte, comprovació que l'explosiu és l'adequat, càrrega de la voladura, comprovació de la càrrega, de les connexions i de les línies de tir, desallotjament de la zona de voladura i tall dels accessos a aquesta, emissió de senyals òptics i acústics, comprovació de la no existència de barrinades fallides i destrucció o emmagatzematge de l'explosiu sobrant.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Contacte elèctric.

Contacte elèctric.

 • En les barrinades que continguin aigua, s'utilitzarà l'explosiu adequat.

Explosió.

Explosió.

 • Els explosius s'emmagatzemaran en dipòsits autoritzats.

 • Els explosius no es copejaran ni es tractaran violentament.

 • El responsable de la distribució d'explosius els lliurarà únicament a personal autoritzat.

 • Una vegada l'explosiu estigui a la zona de voladura es prohibirà l'accés a aquesta de qualsevol tipus de màquina.

 • No es realitzaran al mateix temps operacions de perforació i de càrrega de barrinades.

 • El disparament de la voladura s'efectuarà des d'un lloc segur, resguardat, que ofereixi les suficients garanties de protecció.

 • El personal i els equips només podran tornar a la zona de voladura quan el responsable ho autoritzi.

 • La línia de tir no estarà en contacte directe amb elements metàl·lics ni elèctrics.

 • Tota barrinada carregada estarà sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.

 • Abans d'encendre les metxes es comprovarà que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptics o acústics.

 • Es comptarà el nombre de barrinades explotades i, en cas de dubte o quan s'hagi comptat menys detonacions que barrinades, no es podrà tornar al front fins passada mitjana hora.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Roba de protecció.

 • Sistema anticaigudes.

 • Bossa portaeines.

 • Protector de mans per punter.

 • Faixa de protecció lumbar.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali