Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Mà d'obra en general
Senyalista.
Metxer.
Construcció.
Seguretat i Salut.
Encofrador.
Ferrallista.
Estructurista.
Muntador d'estructura metàl·lica.
Soldador.
Muntador d'estructura prefabricada de formigó.
Muntador d'estructura de fusta.
Col·locador de pedra natural.
Aplicador de morter autoanivellant.
Aplicador de paviments industrials.
Paleta.
Muntador de tancaments industrials.
Muntador de panells prefabricats de formigó.
Muntador de mur cortina.
Muntador de sistemes de façanes prefabricades.
Aplicador de làmines impermeabilitzants.
Aplicador de productes impermeabilitzants.
Aplicador de productes aïllants.
Muntador d'aïllaments.
Muntador d'aplacats ceràmics.
Estucador.
Revocador.
Col·locador de pissarra.
Muntador de prefabricats interiors.
Lampista.
Electricista.
Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions.
Muntador.
Calefactor.
Instal·lador de telecomunicacions.
Muntador de conductes de fibres minerals.
Enrajolador.
Guixer.
Escaiolista.
Muntador de falsos sostres.
Enrajolador.
Polidor de paviments.
Serraller.
Vidrier.
Instal·lador de paviments de fusta.
Instal·lador de paviments laminats.
Instal·lador de revestiments flexibles.
Instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils.
Instal·lador d'aparells elevadors.
Instal·lador de climatització.
Instal·lador de gas.
Muntador de conductes de xapa metàl·lica.
Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
Instal·lador de captadors solars.
Instal·lador de parallamps.
Fuster.
Pintor.
Jardiner.
Construcció d'obra civil.
Arqueòleg.
Fabricants
Suggeriments

Muntador de mur cortina.


mo049

mo096

Muntador de mur cortina.

Identificació de les tasques a desenvolupar


  • Treballs d'execució de murs cortina, incloent el muntatge i segellat de la superfície envidrada.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi

Riscos

Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

 • La utilització de plataformes elevadores es realitzarà únicament per part de persones autoritzades i amb formació específica en aquesta matèria.

 • Durant els treballs a gran altura, el treballador podrà estar allotjat a l'interior d'una cistella penjada del ganxo de la grua, sempre que hagin estat instal·lats prèviament dispositius d'ancoratge resistents a la proximitat dels buits exteriors, als quals el treballador pugui ancorar l'arnès anticaigudes.

Caiguda d'objectes per desplom.

Caiguda d'objectes per desplom.

 • Abans d'abandonar el lloc de treball, el treballador s'assegurarà que tots els elements de l'estructura metàl·lica de suport del mur cortina estan fermament subjectes.

Caiguda d'objectes per manipulació.

Caiguda d'objectes per manipulació.

 • L'operari s'assegurarà que les ventoses triades són les adequades per al pes del vidre que es desitja transportar, i no es retiraran fins que el vidre estigui immobilitzat.

Xoc contra objectes mòbils.

Xoc contra objectes mòbils.

 • Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de les plataformes elevadores.

Cop i tall per objectes o eines.

Cop i tall per objectes o eines.

 • Si la temperatura ambient és inferior a 0°C o hi ha un vent superior a 60 km/h, se suspendran els treballs amb vidre.

 • Es col·locaran ventoses en les planxes de vidre per manipular-les.

 • L'hissat de les planxes de vidre es realitzarà suspenent el vidre dels mànecs de les ventoses.

Exposició a substàncies nocives.

Exposició a substàncies nocives.

 • S'evitarà el contacte de la pell amb les silicones, les resines i els productes especials.

Equips de protecció individual (EPI):

 • Sistema anticaigudes.

 • Roba de protecció.

 • Bossa portaeines.

 • Protector de mans per punter.

 • Faixa de protecció lumbar.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali