Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
LC Fusteria
LE Portes d'entrada a habitatge
LP Portes interiors
LT Portes interiors tècniques
LB Portes automàtiques d'accés per als vianants
LR Portes de registre per a instal·lacions
LF Portes tallafocs
LN Portes estanques
LU Portes acústiques
LG Portes de garatge
LI Portes d'ús industrial
LM Equipament per a molls de càrrega i descàrrega
LA Armaris
LV Vidres
LVC Doble envidriament
Doble envidriament estàndard
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar)
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i aïllament acústic
Doble envidriament de control solar
Doble envidriament de control solar i seguretat (laminar)
Doble envidriament de control solar i aïllament acústic
Doble envidriament de seguretat (laminar)
Doble envidriament laminar acústic
Doble envidriament trempat
Doble envidriament "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR"
Doble envidriament "SAINT GOBAIN"
Doble envidriament "GUARDIAN GLASS"
LVE Triple envidriament
LVI Impresos
LVP Simples
LVS Laminars de seguretat
LVT Temperats
LVF Fotovoltaics
LVG Tallafocs
LVL Làmines adhesives
LS Proteccions solars
» Rehabilitació
» Espais urbans
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Vidre
Col·locació
Casa comercial
saint_gobain
Incolor
Informació tècnica
Transmitància tèrmica (valor U), segons UNE-EN 673: 1.8 W/(m²K)
Factor solar (coeficient g), segons UNE-EN 410: 62%
Transmissió lluminosa, segons UNE-EN 410: 82%
Índex d'aïllament a soroll aeri directe, Rw (dB) i termes d'adaptació espectral C i Ctr, segons UNE-EN 12758: 27 (-1; -4)
SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2
Vidre exterior
De baixa emissió tèrmica PLANITHERM XN
Espessor (mm)
Cambra
Espessor de la cambra (mm)
Vidre interior
PLANICLEAR
Espessor (mm)
lvc_sg_planitherm
Col·locació del vidre
imagen
1:
Bastidor.
2:
Rivet.
3:
Falca de suport.
4:
Falca lateral.
5:
Sistema d'estanquitat.
6:
Orifici per a drenatge.
El vidre doble amb càmera es comporta millor sempre que es col·loquin espessors grans i càmeres amples i sempre serà millor aïllant acústic un doble envidriament asimètric que un simètric d'idèntic espessor total, i encara millorarem les seves prestacions si una de les seves fulles està formada per un vidre laminar
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

LVC030

Doble envidriament "SAINT GOBAIN".

79,06€


Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 aire/4 "SAINT GOBAIN", conjunt format per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior PLANICLEAR de 4 mm d'espessor; 18 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt21dsg011aa

Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 aire/4 "SAINT GOBAIN", conjunt format per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior PLANICLEAR de 4 mm d'espessor; 18 mm de gruix total.

1,006

51,83

52,14

mt21sik010

U

Cartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

0,580

2,47

1,43

mt21vva021

U

Material auxiliar per la col·locació de vidres.

1,000

1,26

1,26

     

Subtotal materials:

54,83

2

 

Mà d'obra

   

mo055

h

Oficial 1ª vidrier.

0,408

28,33

11,56

mo110

h

Ajudant vidrier.

0,408

27,26

11,12

     

Subtotal mà d'obra:

22,68

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

77,51

1,55

Cost de manteniment decennal: 16,60€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

79,06
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA LVC030: DOBLE ENVIDRIAMENT "SAINT GOBAIN".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 aire/4 "SAINT GOBAIN", conjunt format per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior PLANICLEAR de 4 mm d'espessor; 18 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport. Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'envidriament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 02

Vidre.

0,196

0,196

17 09 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

0,016

0,011

 

Residus generats:

0,212

0,207

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,014

0,023

17 02 03

Plàstic.

0,058

0,097

 

Envasos:

0,072

0,120

 

Total residus:

0,284

0,327
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali