Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció


QUÈ SÓN AQUESTS PREUS?

El valor econòmic de cadascuna de les partides que figuren en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros és un preu de referència, en el qual es té en compte una sèrie de condicionants que poden conèixer-se amb anticipació a la realització d'una obra. Aquests condicionants aconsegueixen oferir una aproximació al preu real, i són els següents:


-

 

Província

-

 

Superfície construïda i superfície de planta

-

 

Nombre de plantes per damunt i per sota de la rasant

-

 

Accessibilitat

-

 

Topografia

-

 

Situació del mercat immobiliari

-

 

Tipus de projecte

-

 

Situació pel que fa a altres construccions.


Existeixen altres condicionaments que mai podran preveure's a priori doncs depenen de relacions particulars entre el fabricant i el constructor, com poden ser descomptes, formes de pagament, fidelitat, increments de descomptes per volum de compra, etc. D'altre banda, encara que els preus dels productes de cases comercials estan proporcionats pel propi fabricant, això no suposa per la seva banda un compromís de manteniment de les seves tarifes, ni una política general de distribució. L'usuari ha de tenir en compte que els condicionaments no previsibles poden fer variar els preus subministrats, pel que ha de posar-se en contacte amb els propis fabricants o amb els seus distribuïdors per a conèixer els preus als quals pot adquirir els seus productes.


Li recordem que els condicionants previsibles poden definir-se en la secció Preus descompostos que pot observar en l'esquema en arbre que hi ha a l'esquerra de la pantalla.