Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
EA Acer
EC Pedreria
EF Fàbrica
EH Formigó armat
EHE Escales
EHS Pilars
Pilar rectangular o quadrat de formigó armat
Pilar circular de formigó armat
Sistema d'encofrat reutilitzable per a pilar rectangular o quadrat
Sistema d'encofrat per a pilar circular
U Sistema d'encofrat d'un sol ús per a pilar rectangular o quadrat
Pilar rectangular o quadrat de formigó vist
Pilar circular de formigó vist
Sistema d'encofrat per a pilar rectangular o quadrat de formigó vist
Sistema d'encofrat per a pilar circular de formigó vist
U Sistema d'encofrat d'un sol ús per a pilar decoratiu de formigó vist
EHV Bigues
EHL Lloses massisses
EHX Lloses mixtes
EHA Lloses posttesades
EHR Sostres reticulars
EHU Sostres unidireccionals
EHB Sistemes de forjats
EHM Murs
EHN Nuclis i pantalles
EHJ Motlles, passadors i complements
EHW Ancoratges estructurals
EHT Perns de punxonament
» Rehabilitació
» Espais urbans
EM Fusta
EP Formigó prefabricat
EX Mixtes
EW Elements especials
» Rehabilitació
» Espais urbans
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Tipus de secció
Circular
ehs010_circ
Altura lliure de planta
Acabat del formigó
Tipus industrial per revestir
Sistema d'encofrat
Superfície encofrant
Tipus
D'un sol ús
Casa comercial
generico
valero
Motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè
Nombre d'usos
Estructura suport vertical
Puntals
Nombre d'usos
ehs_enc_kraft_cir
Formigó
Acer
Separadors
Casa comercial
generico
heidelberg
Tipus d'abocat
Amb cubilot
hor_csz_vert_cub
Classes d'exposició (Art. 27 Codi Estructural)
Atac pel glaç/desglaç
Atac químic
Atac per erosió
Resistència (N/mm²)
Mida màxima de l'àrid (mm)
20
Consistència
Amb additiu hidròfug
No
Excessos sobre volum teòric de formigó (%)
Quantia d'acer (kg/m³)
Elaboració i muntatge de la ferralla
Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra
cha_ferralla_ind
Tipus d'acer
acero_corrugado
Material
De plàstic
Casa comercial
generico
valero
Separadors d'armadures
hor_sep_pilarvalero
Repercussió de separadors (nre. de separadors/m³)
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

EHS011

Pilar circular de formigó armat.

754,97€


Pilar de secció circular de formigó armat, de 35 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt07sep010ac

U

Separador homologat de plàstic, per a armadures de pilars de varis diàmetres.

12,000

0,08

0,96

mt07aco010c

kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

120,000

1,60

192,00

mt08var050

kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,600

1,50

0,90

mt08tub020ae

Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper kraft, alumini i polietilè en espiral, per a encofrat de pilars de formigó, de fins a 3 m d'altura i 35 cm de diàmetre mig, per acabat no vist del formigó. Inclús accessoris de muntatge.

11,429

19,88

227,21

mt50spa081a

U

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.

0,085

19,25

1,64

mt10haf010ctms

Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.

1,050

92,20

96,81

     

Subtotal materials:

519,52

2

 

Mà d'obra

   

mo044

h

Oficial 1ª encofrador.

2,261

28,39

64,19

mo091

h

Ajudant encofrador.

2,261

25,25

57,09

mo043

h

Oficial 1ª ferrallista.

0,806

28,39

22,88

mo090

h

Ajudant ferrallista.

0,806

25,25

20,35

mo045

h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

0,432

28,39

12,26

mo092

h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

1,738

25,25

43,88

     

Subtotal mà d'obra:

220,65

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

740,17

14,80

     

Costos directes (1+2+3):

754,97
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA EHS011: PILAR CIRCULAR DE FORMIGÓ ARMAT.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Pilar de secció circular de formigó armat, de 35 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i separadors.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.


DEL CONTRACTISTA.

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. Les formes i textures d'acabat seran les especificades.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 04 05

Ferro i acer.

1,744

0,830

20 01 01

Paper i cartró.

25,990

34,653

17 01 01

Formigó (formigons, morters i prefabricats).

3,128

2,085

 

Residus generats:

30,862

37,569

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,864

1,152

 

Envasos:

0,864

1,152

 

Total residus:

31,726

38,721
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali