Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
EA Acer
EC Pedreria
EF Fàbrica
EH Formigó armat
EHE Escales
EHS Pilars
Pilar rectangular o quadrat de formigó armat
Pilar circular de formigó armat
Sistema d'encofrat reutilitzable per a pilar rectangular o quadrat
Sistema d'encofrat per a pilar circular
U Sistema d'encofrat d'un sol ús per a pilar rectangular o quadrat
Pilar rectangular o quadrat de formigó vist
Pilar circular de formigó vist
Sistema d'encofrat per a pilar rectangular o quadrat de formigó vist
Sistema d'encofrat per a pilar circular de formigó vist
U Sistema d'encofrat d'un sol ús per a pilar decoratiu de formigó vist
EHV Bigues
EHL Lloses massisses
EHX Lloses mixtes
EHA Lloses posttesades
EHR Sostres reticulars
EHU Sostres unidireccionals
EHB Sistemes de forjats
EHM Murs
EHN Nuclis i pantalles
EHJ Motlles, passadors i complements
EHW Ancoratges estructurals
EHT Perns de punxonament
» Rehabilitació
» Espais urbans
EM Fusta
EP Formigó prefabricat
EX Mixtes
EW Elements especials
» Rehabilitació
» Espais urbans
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Pilar
Tipus de secció
Rectangular o quadrada
ehs010_cuad
Acabat del formigó
Vist amb textura llisa
Sistema d'encofrat
Superfície encofrant
D'un sol ús
valero
Motlles cilíndrics de poliestirè expandit (EPS), recoberts interiorment amb una làmina plastificada i reforçats exteriorment amb fibra de vidre
Nombre d'usos
Estructura suport vertical
Puntals
Nombre d'usos
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

EHS014

U

Sistema d'encofrat d'un sol ús per a pilar rectangular o quadrat.

114,82€


Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat d'un sol ús Reltec Cuadrado "VALERO", per a formació de pilar rectangular o quadrat de formigó armat, de 20x20 cm, amb acabat vist amb textura llisa, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de poliestirè expandit (EPS), recoberts interiorment amb una làmina plastificada i reforçats exteriorment amb fibra de vidre, d'un sol ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt08val010fa1

m

Motlle cilíndric d'un sol ús Reltec Cuadrado "VALERO", de 300 mm de diàmetre exterior, de poliestirè expandit (EPS), recobert interiorment amb una làmina plastificada i reforçat exteriorment amb fibra de vidre, per a pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m d'altura i 20x20 cm de secció mitja, per acabat vist del formigó.

3,000

28,90

86,70

mt50spa081a

U

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.

0,020

19,25

0,39

     

Subtotal materials:

87,09

2

 

Mà d'obra

   

mo044

h

Oficial 1ª encofrador.

0,475

28,39

13,49

mo091

h

Ajudant encofrador.

0,475

25,25

11,99

     

Subtotal mà d'obra:

25,48

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

112,57

2,25

     

Costos directes (1+2+3):

114,82
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA EHS014: SISTEMA D'ENCOFRAT D'UN SOL ÚS PER A PILAR RECTANGULAR O QUADRAT.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat d'un sol ús Reltec Cuadrado "VALERO", per a formació de pilar rectangular o quadrat de formigó armat, de 20x20 cm, amb acabat vist amb textura llisa, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de poliestirè expandit (EPS), recoberts interiorment amb una làmina plastificada i reforçats exteriorment amb fibra de vidre, d'un sol ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: Código Estructural.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà suficientment estanc.


DEL CONTRACTISTA.

No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

9,300

15,500

17 04 05

Ferro i acer.

0,198

0,094

 

Residus generats:

9,498

15,594
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali