Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
UA Clavegueram
UC Aparcaments
UD Pistes esportives
UI Il·luminació exterior
UJ Jardineria
UR Reg
UP Piscines
UPC Equips de control i cloració
UPA Equips de control i cloració salina
UPD Equips de depuració
UPE Equipament exterior
UPG Vasos, mènsules i escales
UPM Complements per a vas de piscina
UPP Piscines prefabricades
UPR Acabaments prefabricats
UPT Revestiments ceràmics
UPU Revestiments continus de microciment
Revestiment continu decoratiu de vas de piscina amb microciment
UPN Pintures
UPI Equips d'il·luminació
UPS Ascensors aquàtics
» Rehabilitació
» Espais urbans
US Depuració d'aigües residuals domèstiques
UG Acumulació i gestió d'aigües pluvials
UV Tancaments exteriors
UX Paviments exteriors
UM Mobiliari urbà
UB Canalització d'instal·lacions
UH Obra civil complementària
UF Seccions de ferm
UN Contencions
UT Proteccions i senyalització
» Rehabilitació
» Espais urbans
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Casa comercial
generico
microestil
upu_micro_piscina
Amb malla de fibra de vidre
Capa base
Capa decorativa
Capa de segellat
Neteja química
Polvorització de líquid netejador
upu_aplic_esa_s10
upu_aplic_pool_f6
Aplicació
Nombre de capes
Dues capes
Rendiment de cada capa (kg/m²)
Col·locació de malla en racons, cantonades a mitja canya i cèrcol perimetral
Malla de fibra de vidre de 160 g/m²
Malla de fibra de vidre
Massa superficial (g/m²)
160
Neteja química
Polvorització de líquid netejador
upu_aplic_esa_s10
Aplicació
Nombre de capes
Dues capes
Rendiment de cada capa (kg/m²)
Protector hidròfug en base aquosa
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

UPU010

Revestiment continu decoratiu de vas de piscina amb microciment.

91,83€


Revestiment continu decoratiu amb microciment, en vasos de piscina. CAPA BASE: microciment monocomponent hidròfug, color blanc neutre, en dues capes, (1,5 kg/m² cada capa) i malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 160 g/m² de massa superficial; prèvia aplicació de líquid netejador, biodegradable. CAPA DECORATIVA: microciment monocomponent hidròfug, acabat llis, color blanc, en dues capes, (1 kg/m² cada capa); prèvia aplicació de líquid netejador, biodegradable. CAPA DE SEGELLAT: protector hidròfug en base aquosa.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt28mcm010d

l

Líquid netejador, biodegradable, per a aplicar amb polvoritzador, per a l'eliminació de sals solubles i eflorescències.

0,400

4,03

1,61

mt28mcm030d

kg

Microciment monocomponent hidròfug, color blanc neutre, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, com capa base, previ pastat amb aigua, per a aplicar amb plana metàl·lica.

3,000

4,07

12,21

mt28mcm060f

Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 160 g/m² de massa superficial i de 1x50 m, per armar microciments.

1,050

1,73

1,82

mt28mcm020dW1b

kg

Microciment monocomponent hidròfug, acabat llis, color blanc, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, com capa decorativa, previ pastat amb aigua, per a aplicar amb plana metàl·lica.

2,000

5,48

10,96

mt08aaa010a

Aigua.

0,004

1,50

0,01

mt28mcm040d

l

Protector hidròfug en base aquosa, amb efecte antifloridura i prevenció d'eflorescències, permeable al vapor d'aigua i amb alta resistència a agents atmosfèrics i a cicles de congelació i desglaç, per a tractament superficial hidrofugant, aplicat en suports porosos amb remolinador d'esponja gruixuda.

0,050

6,89

0,34

     

Subtotal materials:

26,95

2

 

Equip i maquinària

   

mq08lch020a

h

Equip de raig d'aigua a pressió.

0,104

5,77

0,60

     

Subtotal equip i maquinària:

0,60

3

 

Mà d'obra

   

mo020

h

Oficial 1ª construcció.

0,839

28,42

23,84

mo113

h

Peó ordinari construcció.

1,623

23,81

38,64

     

Subtotal mà d'obra:

62,48

4

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

90,03

1,80

Cost de manteniment decennal: 8,26€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3+4):

91,83
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA UPU010: REVESTIMENT CONTINU DECORATIU DE VAS DE PISCINA AMB MICROCIMENT.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Revestiment continu decoratiu amb microciment, en vasos de piscina. CAPA BASE: microciment monocomponent hidròfug, color blanc neutre, en dues capes, (1,5 kg/m² cada capa) i malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 160 g/m² de massa superficial; prèvia aplicació de líquid netejador, biodegradable. CAPA DECORATIVA: microciment monocomponent hidròfug, acabat llis, color blanc, en dues capes, (1 kg/m² cada capa); prèvia aplicació de líquid netejador, biodegradable. CAPA DE SEGELLAT: protector hidròfug en base aquosa.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la superfície suport és a base de ciment, que presenta una estabilitat dimensional i que la seva resistència a tracció és superior a 1,5 N/mm². Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de l'execució de la superfície suport, en cap cas inferior a quatre setmanes. No presentarà humitats degudes a aigües freàtiques o per capil·laritat.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 25°C, plogui, el sol incideixi directament sobre la superfície o existeixi vent excessiu.


DEL CONTRACTISTA.

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja de la superfície suport, mitjançant projecció de raig d'aigua a pressió. Humectació de la superfície. Neteja de la superfície suport amb el líquid netejador i posterior raspallat. Aclarit. Aspirat de la superfície. Aplicació de la capa base. Col·locació de la malla embeguda en la capa base. Rascat de les irregularitats existents en la capa base. Neteja de la capa base amb el líquid netejador i posterior raspallat. Aclarit. Aspirat de la superfície. Aplicació de la capa decorativa. Poliment mecànic. Escombrat i aspirat de la superfície. Aplicació de la capa de segellat.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El revestiment final es protegirà de l'aigua durant un període mínim de cinc dies, per evitar l'aparició de marques permanents.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

EL primer ompliment de la piscina es realitzarà d'una sola vegada, sense interrupció, per evitar marques en el revestiment.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

20 01 30

Detergents diferents dels especificats en el codi 20 01 29.

0,011

0,011

17 09 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

0,227

0,151

17 02 03

Plàstic.

0,009

0,015

 

Residus generats:

0,247

0,177

17 02 03

Plàstic.

0,053

0,088

 

Envasos:

0,053

0,088

 

Total residus:

0,300

0,266
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali