Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
LC Fusteria
LCA D'acer
LCL D'alumini
LCY Sistemes d'alumini
LCP De PVC
LCV Sistemes de PVC
LCM De fusta
LCC De fusta i alumini
LCX Sistemes de fusta
U Fusteria exterior de fusta "ROMÁN CLAVERO"
U Fusteria exterior de fusta "IRASTORZA"
LCD Sistemes de fusta i alumini
LCN Finestres per a teulades
LCS Finestres per a cobertes planes
LCO Mosquiteres
LCR Marcs i bastiments de base
LE Portes d'entrada a habitatge
LP Portes interiors
LT Portes interiors tècniques
LB Portes automàtiques d'accés per als vianants
LR Portes de registre per a instal·lacions
LF Portes tallafocs
LN Portes estanques
LU Portes acústiques
LG Portes de garatge
LI Portes d'ús industrial
LM Equipament per a molls de càrrega i descàrrega
LA Armaris
LV Vidres
LS Proteccions solars
» Rehabilitació
» Espais urbans
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Casa comercial
irastorza
IRASTORZA. Catàleg de productes. (en Espanyol)
lcx_roman_ventana Finestra
lcx_roman_puerta Porta
lcx_roman_fijo Fix
lcx_vent_aper_abis Amb frontissa
Una fulla oscil·lobatent Una fulla osc...
Una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable Una fulla osc...
Una fulla oscil·lobatent i un fix lateral Una fulla osc...
Dues fulles oscil·lobatents i una fulla practicable Dues fulles o...
Una fulla oscil·lobatent i fix inferior Una fulla osc...
Una fulla oscil·lobatent, una fulla practicable i fix inferior Una fulla osc...
Possibilitats d'obertura
Cap a l'interior
Fusteria
Bastiment de base
Segellat
Fusta
Iroko
lcx_iras_iroko
Amplada (mm)
Altura (mm)
Acabat
Lasurat monocolor
Informació tècnica
Transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K)
Nota: Consultar al fabricant el valor de la transmitància tèrmica per a les diferents tipologies i dimensions
Gruix màxim de l'envidriament: 32 mm
Gruix mínim de l'envidriament: 24 mm
Permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207
Estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208
Resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210
Amb sistema de triple barrera per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament, amb funcions d'estanqueïtat, permeabilitat al vapor d'aigua i aïllament termoacústic. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

LCX020

U

Fusteria exterior de fusta "IRASTORZA".

567,17€


Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior, una fulla oscil·lobatent de 800x600 mm, sèrie Evo Wood 68 "IRASTORZA", acabat lasurat monocolor, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 24 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,3 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat, obertura mitjançant falleba de palanca i manilla Hoppe amb sistema Secustik® en colors estàndard; sense bastiment de base i sense persiana. Inclús caragols d'acer per a la fixació de la fusteria. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt22ira010aae

U

Finestra de fusta d'iroko, sèrie Evo Wood 68 "IRASTORZA", una fulla oscil·lobatent, 800x600 mm, composta de fulla de 68x80 mm i marc de 68x70 mm, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa, acabat lasurat monocolor, mitjançant l'aplicació de tres capes de lasur, de 150 micres de gruix cadascuna, per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 24 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,3 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat, obertura mitjançant falleba de palanca i manilla Hoppe amb sistema Secustik® en colors estàndard, amb cargols d'acer per a la fixació de la fusteria, Segons UNE-EN 14351-1.

1,000

522,38

522,38

     

Subtotal materials:

522,38

2

 

Mà d'obra

   

mo017

h

Oficial 1ª fuster.

0,619

28,92

17,90

mo058

h

Ajudant fuster.

0,619

25,48

15,77

     

Subtotal mà d'obra:

33,67

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

556,05

11,12

Cost de manteniment decennal: 141,79€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

567,17Referència i títol de la norma

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

EN 14351-1:2006+A2:2016

1.11.2016

1.11.2019

1/3/4

Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales.(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada

(b) Data en què finalitza el període de coexistència

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA LCX020: FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA "IRASTORZA".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior, una fulla oscil·lobatent de 800x600 mm, sèrie Evo Wood 68 "IRASTORZA", acabat lasurat monocolor, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 24 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,3 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat, obertura mitjançant falleba de palanca i manilla Hoppe amb sistema Secustik® en colors estàndard; sense bastiment de base i sense persiana. Inclús caragols d'acer per a la fixació de la fusteria.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Muntatge:

-

 

CTE. DB-HS Salubridad.

-

 

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

 

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Fixació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.PROVES DE SERVEI.

Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de maderaCONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu no inclou el sistema de triple barrera.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,026

0,043

17 02 03

Plàstic.

0,122

0,203

 

Envasos:

0,148

0,247
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali