Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NA Aïllaments tèrmics
NAC Conductes metàl·lics
NAA Canonades i baixants
NAF Façanes i mitgeres
Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista
Aïllament tèrmic per l'exterior del full interior, en façana de doble full de fàbrica cara vista
Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir
Aïllament tèrmic per l'exterior del full interior, en façana de doble full de fàbrica per revestir
Aïllament tèrmic per l'exterior en mur cortina
Aïllament tèrmic per a façana de doble full, de xapa perfilada d'acer
Aïllament tèrmic entre els muntants del mur estructural exterior d'entramat lleuger
NAQ Façanes ventilades
NAS Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
NAV Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanes
NAJ Ponts tèrmics
NAP Particions
NAO Extradossats
NAL Sòls flotants
NAM Sòls de fusta i laminats
NAD Forjats
NAI Fonamentacions
NAB Murs en contacte amb el terreny
NAK Soleres en contacte amb el terreny
NAT Falsos sostres
NAU Cobertes planes
NAN Cobertes inclinades
NAH Xemeneies i llars de foc
NAG Cambres frigorífiques
NK Aïllaments tèrmics d'aplicació mecànica
NV Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
NW Aïllaments tèrmics d'origen vegetal, d'aplicació mecànica
NR Aïllaments tèrmics reflexius
NB Aïllaments acústics
NC Amortiguació de vibracions
NT Condicionament acústic
NI Impermeabilitzacions
NL Impermeabilitzacions líquides
ND Drenatges
NS Desolidaritzacions
NG Geosintètics
NE Estanquitat
NO Protecció enfront del radó
NM Sistemes multifunció
NH Tractament d'humitats per capil·laritat
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Casa comercial
generico
rockwool
ursa
isover_es
Panell flexible de llana de vidre revestit
Espessor (mm)
50
Col·locació
Amb paletades d'adhesiu cimentós
naf_aisla_pella_h
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NAF020

Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir.

11,07€


Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt16aaa040b

kg

Adhesiu cimentós per a fixació de panells aïllants, en paraments verticals.

1,000

0,45

0,45

mt16lva020o

Panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1.

1,050

3,54

3,72

mt16aaa030

m

Cinta autoadhesiva per closa de juntes.

0,440

0,30

0,13

     

Subtotal materials:

4,30

2

 

Mà d'obra

   

mo054

h

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.

0,120

29,34

3,52

mo101

h

Ajudant muntador d'aïllaments.

0,120

25,28

3,03

     

Subtotal mà d'obra:

6,55

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

10,85

0,22

Cost de manteniment decennal: 0,22€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

11,07Referència i títol de la norma

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

EN 13162:2012+A1:2015

10.7.2015

10.7.2016

1/3/4

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada

(b) Data en què finalitza el període de coexistència

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NAF020: AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'INTERIOR DEL FULL EXTERIOR, EN FAÇANA DE DOBLE FULL DE FÀBRICA PER REVESTIR.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, de la pluja i dels impactes, pressions o d'altres accions que el poguessin alterar, fins que es realitzi el full interior del tancament.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 09 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

0,070

0,047

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,126

0,210

 

Residus generats:

0,196

0,257

17 02 03

Plàstic.

0,028

0,047

 

Envasos:

0,028

0,047

 

Total residus:

0,224

0,303
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali